Beleidsplan 2015-2016 

Inleiding 

Door middel van dit beleidsplan wil Stichting Rachna Foundation duidelijk maken hoe zij haar plaats ziet ten opzichte van de doelstelling en op welke wijze zij vorm geeft aan de uitvoering in de praktijk. 

Plaatsbepaling
Stichting Rachna Foundation is opgericht bij akte van oprichting d.d. 28 september 2015, te Enkhuizen en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 64205339. 

Statutair doel
Het doel van de stichting is het bieden van financiële en praktische ondersteuning aan een jonge doelgroep uit kansarme gezinnen in Nepal, ondermeer door het verzamelen van gelden, die bestemd kunnen worden voor het opzetten van een cultureel en maatschappelijk centrum in Kathmandu, en het aanschaffen van een vervoersmiddel en andere materialen, bestemd voor het uitvoeren van ambulante projecten in meer moeilijk te bereiken gebieden. 

Visie
Ieder kind, jongere en jong-volwassenen heeft het recht op een zelfstandige en waardige plaats in de maatschappij.

Missie
Het is de missie van Rachna Foundation om kansarme kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Nepal de mogelijkheid te bieden om zichzelf en hun talenten te ontwikkelen. Door hen te ondersteunen bij het opdoen van nieuwe kennis en kunde en het behalen van succeservaringen willen wij bijdragen aan een versterkt gevoel van eigenwaarde waardoor zij beter in staat zijn een waardige plek in de maatschappij de vinden.

Werving van middelen
Stichting Rachna Foundation werft gelden middels verkrijgen van donaties/giften door particulieren, bedrijven, instellingen of andere organisaties. Op verschillende evenementen en gelegenheden zullen wij aandacht vragen voor waar de stichting voor staat. Voorbeelden hiervan zijn: één-op-één gesprekken, publicaties, organiseren van activiteiten/evenementen (benefiet, veiling, themadagen e.d.). In het jaarverslag geven wij een compleet overzicht van activiteiten. In verband met dat wij ons naast kleine donaties ook focussen op grotere particuliere bijdragen en bijdragen van bedrijven, vragen wij de ANBI-status aan. 

Beheer en besteding van de middelen van de stichting
Middelen zullen door Stchting Rachna Foundation besteedt worden aan de doelstellingen waar zij voor staat (ten minste 90%). Door het bestuur kan worden besloten om middelen ter beschikking te stellen als er een situatie is waarin een hulpvraag gesteld wordt welke niet volledig binnen de door de stichting gestelde doelstelling valt. Het bestuur kan hiertoe besluiten als hulpvragen bijvoorbeeld dicht bij de doelstellingen liggen, of bijvoorbeeld te maken hebben met economische omstandigheden in Nepal. Het bestuur kijkt in deze gevallen naar duidelijkheid/betrouwbaarheid van de hulpvraag en naar de effectiviteit van de gevraagde of aan te bieden hulp. 

Stichting Rachna Foundation heeft geen winstoogmerk. Zij zal niet meer middelen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor bestedingen ten behoove van de doelstelling van de stichting. Mocht er incidenteel een financieel overschot (meer inkomsten dan uitgaven) ontstaan, zal dit binnen 3 jaar worden besteedt aan (extra) activiteiten op het gebied van de doelstelling van Stichting Rachna Foundation.

Beslissingen over besteding van middelen van de stichting worden genomen door het bestuur. Eventueel kan er worden gestemd en de beslissing zal dan worden genomen op basis van meerderheid van stemmen. Minder dan de helft van het bestuur mag uit één familierelatie afkomstig zijn. 

Behalve voor gemaakte onkosten, ontvangen bestuursleden van de stichting geen andere belonging. 

De kosten welke gemaakt worden voor promotie/werving van gelden en de beheer kosten van stichting Rachna Foundation zullen ten alle tijde in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting. Jaarlijks zal in het financieel overzicht inzichtelijk worden welke kosten er zijn gemaakt.

Bij opheffing van Stichting Rachna Foundation zullen alle resterende middelen worden besteed aan eventuele extra activiteiten ten behoove van het doel van de stichting, of eventueel (gedeeltelijk) aan een kwalificerende goeddoelinstelling, dan wel op enige andere wijze die het algemeen belang dient.

In het jaarlijks financieel verslag geven wij een verantwoording van waaraan middelen zijn besteedt.

Transparantie Wij besteden veel aandacht aan het transparant zijn over wat wij doen en waar geld aan uitgegeven wordt. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons via een email, zodat wij uw vragen persoonlijk kunnen beantwoorden.